Actievoorwaarden

VOORWAARDEN

Algemeen

Op deze pagina kun je lezen hoe het betrokken ministerie – in dit geval het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport– omgaat met persoonsgegevens die door deelname binnenkomen.

ACTIEVOORWAARDEN NIX18 Sportflight

Artikel 1 – Definities (woordbetekenis)

1.1 Actie: promotioneel kansspel zoals hierna onder artikel 3 is beschreven.

1.2 Actieperiode: de periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie en kans kan maken op de prijs, met dien verstande dat de Actieperiode voor de in artikel 4.1 genoemde prijs beperkt is tot de periode als genoemd in artikel 4.2.

1.3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daartoe op grond van artikel 2 van deze actievoorwaarden is gerechtigd.

1.4 Gedragscode: Gedragscode Promotionele Kansspelen d.d. 1 januari 2014

1.5 Aanbieder: de Overheid (de Staat der Nederlanden, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, gevestigd te Den Haag, Postbus Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, gebruiker van deze actievoorwaarden en organisator van de actie), hierna te noemen: VWS.

Artikel 2 – Deelname

2.1 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.

2.2 De Deelnemer is lid van een sportclub in Nederland.

2.3 In geval van misbruik, in welke vorm dan ook, is VWS gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en kans op een prijs.

2.4 Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd.

Artikel 3 – De Actie

3.1 De Actie houdt in: een NIX18 sportpakket te bestellen via trimbos.nl/clubvannix en een foto te maken van de eigen sportclub, aangekleed met deze materialen. De foto moet worden gedeeld op het eigen Instagram account om de prijs te kunnen winnen, met de hashtag #clubvanNIX. Dit Instagram account moet openbaar zijn.

3.2 Winnende Deelnemers worden middels jurering geselecteerd. Een winnaar is een Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel.

3.3 De Winnaar krijgt via Instagram privébericht een bericht vanuit het NIX18 kanaal. De Winnaar dient de naam van de sportclub en een e-mailadres te verschaffen aan NIX18 zodat de prijs via mail gedeeld kan worden.

3.4 Over de opzet en uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.5 Winnende Deelnemers ontvangt via een felicitatie-mail bericht voor de gewonnen prijs, maximaal één week nadat de winactie heeft plaatsgevonden. Mocht de club na 14 dagen niet reageren op het bericht van NIX18, dan vervalt de prijs.

3.6 Deelnemers die niet als winnaar zijn geselecteerd ontvangen geen bericht over de uitslag van de gehouden trekkingen.

3.7 Een Deelnemer kan slechts één prijs winnen. Hiermee wordt bij de jurering rekening gehouden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Er worden 10 keer, tegoedbonnen ter waarde van €750,- weggegeven welke enkel te besteden is aan (trainings-,) materialen ten behoeve van de sportclub, doormiddel van jurering. De 10 sportclubs met de origineelste/leukste foto wint de prijs.

4.2 Gedurende de periode 1 november 2021 t/m 30 november 2021.

4.3 Eventuele kansspelbelastingen op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zijn voor rekening van de ten behoeve van de Actie samenwerkende organisaties, en ieder voor dat deel dat hen specifiek aangaat. De gewonnen prijzen zijn inclusief eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

4.4 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid

5.1 VWS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten en/of aanvullende uitgaven die Deelnemers maken, in verband met deelname aan de Actie.

5.2 VWS is niet aansprakelijk voor welke (indirecte) schade dan ook die voortvloeit uit deelname aan de Actie. 5.3 VWS is niet verantwoordelijk voor storingen (welke dan ook) op de campagne site www.nix18.nl en trimbos.nl/clubvannix. Ook niet als hierdoor de gegevens van Deelnemer niet (volledig) of te laat door VWS worden ontvangen. 5.4 VWS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, verlies of diefstal van een prijs.

Artikel 6 – Privacy

6.1 Door het deelnemen aan de Actie, verleent Deelnemer uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 6, lid 1, van AVG.

6.2 Persoonsgegevens (zoals een e-mailadres , NAW gegevens en leeftijd) die in het kader van de Actie worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

6.3 Gegevens zullen alleen worden gebruikt voor correspondentie omtrent de Actie en uitreiken van de prijs en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 7 – Gedragscode

7.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. VWS handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Klachten over de Actie (met uitzondering van klachten over de opzet en uitslag van de Actie) kunnen schriftelijk worden ingediend via rijksoverheid.nl/contact.

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 VWS is gerechtigd deze actievoorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen tussentijds te wijzigen of te annuleren. Als dit gebeurt, is VWS niet aansprakelijk. 9.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal VWS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert. 9.3 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY EN COOKIES NIX18 sportflight

Gebruik gegevens

De website slaat emailadres, NAW gegevens en geboortejaar en de ingestuurde foto op de server.
Uitgangspunt is dat het verstrekken van deze persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Voor de actie wordt om een emailadres gevraagd, zodat we je op de hoogte kunnen stellen van een gewonnen prijs. We gebruiken de gegevens alleen voor de genoemde doeleinden en worden een maand na de actie vernietigd.
Persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden daarbij strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.‘


Privacy

Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp: College Bescherming Persoonsgegevens) is toezichthouder op deze wet.
Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.


De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Als ministeries informatieprofielen bijhouden op hun website, wordt dat van tevoren meegedeeld. De profielen zijn uitsluitend bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens in een informatieprofiel worden verwerkt, kun je dat in een mail aangeven.

Cookies en webstatistieken

Deze website maakt gebruik van enkele cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers de website gebruiken. De analytische cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De ministeries kunnen deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen deze cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de dienst en de website te verbeteren en geeft ze niet aan derden.

Publicatiedatum 9 september 2021